Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů

Základní informace

STEO je Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů – technologií na ochranu životního prostředí v České republice a je nevládní dobrovolnou organizací založenou dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení vzniklo dne 30.11.1998 a je registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 28.12.1998 pod č.j.VS/1-1/38515/98-R.

Ekologickým využíváním odpadů se rozumí jejich materiálové a energetické využívání. Zatímco objem a kvalita materiálového využívání odpadů podléhá určitým omezujícím podmínkám (např. absorpční schopnost trhu), pro energetické využívání odpadů omezující podmínky neexistují. Tato skutečnost přiřazuje energetickému využívání odpadů významnou úlohu zajištění udržitelného rozvoje systému hospodaření s odpady – flexibilní nahrazování surovin či nenahraditelných zdrojů energie.

STEO je tedy především organizace sdružující právnické a fyzické osoby, které se zabývají nebo chtějí zabývat především energetickým využíváním odpadů. Zařízení na energetické využití odpadů nahrazují energii produkovanou konvenčními teplárnami využívajícími fosilní paliva. Tak jsou ušetřeny primární přírodní zdroje. Moderní zařízení na energetické využívání odpadu také přispívají ke snížení emisí CO2 a k ochraně ovzduší, neboť jsou jedním z nejčistších zdrojů energie.

Stanovy STEO


Struktura sdružení

Valná hromada

Viz seznam členů.

Dozorčí rada

Ing. Pavel Bernát předseda TERMIZO, a.s.
Ing. Karel Hlaváček člen FCC Česká republika, s.r.o.
RNDr. Jana Suzová člen SAKO Brno, a.s.

Představenstvo

Jakub Vojta, BBS předseda PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Dr. Ing. Aleš Bláha místopředseda Pražské služby, a.s.
Ing. Petr Mareš místopředseda EVO Komořany, a.s.
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. člen E.I.C. spol. s r.o.
Ing. Rostislav Findejs člen AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o.
Copyright STEO 2007, Design by Zonio